You are here

EI120 - EI301

EI120 - EI301

EI120 - EI301
ITALY
1 năm

Thông số kỹ thuật

Ø12:
 

 

Mã số đặt hàng
K/c nhận
Kích thước
Nguồn cấp/Output
 EI1202TBOSL
2mm
M12*50mm/Cable
20-250VAC/SCR(NO)
 EI1202TBOSL-6
2mm
M12*50mm/Plug
20-250VAC/SCR(NO)
 EI1202TBCSL
2mm
M12*50mm/Cable
20-250VAC/SCR(NC)
 EI1202TBCSL-6
2mm
M12*50mm/Plug
20-250VAC/SCR(NC)
 EI1204TBOSL
4mm
M12*50mm/Cable
20-250VAC/SCR(NO)
 EI1204TBOSL-6
4mm
M12*50mm/Plug
20-250VAC/SCR(NO)
 EI1204TBCSL
4mm
M12*50mm/Cable
20-250VAC/SCR(NC)
 EI1204TBCSL-6
4mm
M12*50mm/Plug
20-250VAC/SCR(NC)
 
 
* Ø18  :
 

 

Mã số hàng hóa
K/c nhận
Kích thước
Nguồn cấp/Output
 EI1805TBOSS
5mm
M18*30mm/Cable
20-250VAC/SCR(NO)
 EI1805TBOSS-6
5mm
M18*30mm/Plug
20-250VAC/SCR(NO)
 EI1805TBOSL
5mm
M18*50mm/Cable
20-250VAC/SCR(NO)
 EI1805TBOSL-6
5mm
M18*50mm/Plug
20-250VAC/SCR(NO)
 EI1805TBCSS
5mm
M18*30mm/Cable
20-250VAC/SCR(NC)
 EI1805TBCSS-6
5mm
M18*30mm/Plug
20-250VAC/SCR(NC)
 EI1805TBCSL
5mm
M18*50mm/Cable
20-250VAC/SCR(NC)
 EI1805TBCSL-6
5mm
M18*50mm/Plug
20-250VAC/SCR(NC)
 EI1808TBOSS
8mm
M18*30mm/Cable
20-250VAC/SCR(NO)
 EI1808TBOSS-6
8mm
M18*30mm/Plug
20-250VAC/SCR(NO)
 EI1808TBOSL
8mm
M18*50mm/Cable
20-250VAC/SCR(NO)
 EI1808TBOSL-6
8mm
M18*50mm/Plug
20-250VAC/SCR(NO)
 EI1808TBCSS
8mm
M18*30mm/Cable
20-250VAC/SCR(NC)
 EI1808TBCSS-6
8mm
M18*30mm/Plug
20-250VAC/SCR(NC)
 EI1808TBCSL
8mm
M18*50mm/Cable
20-250VAC/SCR(NC)
 EI1808TBCSL-6
8mm
M18*50mm/Plug
20-250VAC/SCR(NC)
 
 
 

 

 Ø30 :
  
Mã số hàng hóa
K/c nhận
Kích thước
Nguồn cấp/Output
 EI3010TBOSS
10mm
M30*30mm/Cable
20-250VAC/SCR(NO)
 EI3010TBOSS-6
10mm
M30*30mm/Plug
20-250VAC/SCR(NO)
 EI3010TBOSL
10mm
M30*50mm/Cable
20-250VAC/SCR(NO)
 EI3010TBOSL-6
10mm
M30*50mm/Plug
20-250VAC/SCR(NO)
 EI3010TBCSS
10mm
M30*30mm/Cable
20-250VAC/SCR(NC)
 EI3010TBCSS-6
10mm
M30*30mm/Plug
20-250VAC/SCR(NC)
 EI3010TBCSL
10mm
M30*50mm/Cable
20-250VAC/SCR(NC)
 EI3010TBCSL-6
10mm
M30*50mm/Plug
20-250VAC/SCR(NC)
 EI3015TBOSS
15mm
M30*30mm/Cable
20-250VAC/SCR(NO)
 EI3015TBOSS-6
15mm
M30*30mm/Plug
20-250VAC/SCR(NO)
 EI3015TBOSL
15mm
M30*50mm/Cable
20-250VAC/SCR(NO)
 EI3015TBOSL-6
15mm
M30*50mm/Plug
20-250VAC/SCR(NO)
 EI3015TBCSS
15mm
M30*30mm/Cable
20-250VAC/SCR(NC)
 EI3015TBCSS-6
15mm
M30*30mm/Plug
20-250VAC/SCR(NC)
 EI3015TBCSL
15mm
M30*50mm/Cable
20-250VAC/SCR(NC)
 EI3015TBCSL-6
15mm
M30*50mm/Plug
20-250VAC/SCR(NC)
 
 
 
 

IA12~1A30 2 DAY
 
 
 
 
 

Sản phẩm cùng loại